Regulamin konkursów

Magazynu Studenckiego „Spinacz”

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na łamach Magazynu Studenckiego „Spinacz”, serwisu www.eSpinacz.pl oraz profilu „Spinacz Magazyn Studencki” na Facebooku.


2. Organizatorem konkursów jest Magazyn Studencki „Spinacz” z siedzibą w Katowicach przy ul. Bankowej 11, pok. 26, 40-007 Katowice, wydawca: Pro Homine Promovendo, ul. Radwana 12/63, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.


3. Czas trwania konkursów w wydaniu drukowanym wynosi 1 miesiąc od momentu publikacji, chyba że w konkursie określono inaczej. Czas trwania konkursów w wydaniu internetowym oraz na Facebooku wynosi 1 tydzień, chyba że w konkursie określono inaczej. Czas trwania konkursów może ulec skróceniu lub wydłużeniu. W przypadku konkursów ogłaszanych zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, obowiązuje czas trwania konkursu określony w wersji elektronicznej.


4. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.UCZESTNICY


5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie studenci lub absolwenci szkół wyższych, z wyłączeniem członków redakcji Magazynu Studenckiego „Spinacz”.


6. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w tym samym konkursie. W przypadku wysłania większej ilości zgłoszeń, brane pod uwagę będzie tylko pierwsze z nich. Przesłanie większej ilości zgłoszeń nie zwiększa szans na wygraną.


7. Przysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Magazyn Studencki „Spinacz” wyłącznie do celów właściwych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w tym ewentualnego opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy na łamach Magazynu Studenckiego „Spinacz”, serwisu internetowego www.eSpinacz.pl i/lub profilu na Facebooku.ZASADY KONKURSU


8. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu e-maila na wskazany w konkursie adres z podanym imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzią na pytanie konkursowe lub inną treścią określoną w założeniach konkursu (jeśli wymagane). Konkursy mogą przybrać również inną formę, każdorazowo określoną w warunkach konkursu.


9. W przypadku konkursowych zadań twórczych (np. konkurs na tekst lub zdjęcie), uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy i posiada do niej autorskie prawa majątkowe. Przesłana praca nie może być nigdzie wcześniej opublikowana. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne niezbędne poprawki w przesłanym tekście związane z błędami ortograficznymi, stylistycznymi, gramatycznymi i merytorycznymi tekstu oraz ewentualne niezbędne modyfikacje zdjęć (głównie konwertowanie koloru i kadrowanie) oraz nieodpłatne opublikowanie pracy na łamach Magazynu Studenckiego „Spinacz”, na stronie internetowej i/lub profilu na Facebooku, a także w innej formie związanej z promocją „Spinacza”.


10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które naruszają postanowienia regulaminu.NAGRODY


11. Rodzaj nagrody jest każdorazowo określany w warunkach konkursu. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany wygranej na nagrodę innego rodzaju czy formę pieniężną.


12. Rozstrzygnięcie konkursu następuje niezwłocznie po jego zakończeniu, jednak nie później niż 7 dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.


13. Rozstrzygnięcie konkursów następuje na 3 sposoby:

a) w przypadku konkursów zwykłych (polegających na wysłaniu maila z imieniem i nazwiskiem lub z imieniem, nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie konkursowe), zwycięzcą zostaje osoba wylosowana wśród wszystkich nadesłanych w terminie zgłoszeń z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe oraz opatrzonych właściwym tytułem wiadomości;

b) w przypadku konkursów specjalnych (np. opisowych lub fotograficznych), zwycięzca zostaje wybrany przez jury składające się przynajmniej z 3 osób związanych z redakcją, a najważniejszymi kryteriami są: zgodność z tematem konkursu, oryginalność oraz pomysłowość. Kryteria wyboru laureatów konkursów opisowych mogą się różnić i są uzależnione od charakteru konkursu;

c) w specjalnych przypadkach każdorazowo określonych w warunkach konkursu laureatem może zostać osoba, która prześle prawidłowe zgłoszenie jako pierwsza po ogłoszeniu konkursu lub po wyznaczonym terminie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń.


14. Rozstrzygnięcie konkursu przez redakcję jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.


15. W przypadku otrzymania przez organizatorów potwierdzonej informacji, że nagrodzona praca zawiera materiały stanowiące plagiat lub w jakikolwiek inny sposób naruszają prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, redakcja ma prawo do wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika konkursu i przekazania jej na rzecz innego uczestnika.


16. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród.


17. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany mailem zwrotnym najpóźniej 7 dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.


18. Odebranie nagrody może odbyć się wyłącznie osobiście lub przez osobę trzecią wyznaczoną wcześniej przez zwycięzcę. O sposobie i terminie odbioru nagrody zwycięzca zostanie poinformowany w mailu zwrotnym. Nagrody nie są wysyłane pocztą. Termin i sposób odbioru nagrody może być indywidualnie ustalany ze zwycięzcą.


19. Nagroda nie odebrana bez wcześniejszego mailowego lub telefonicznego poinformowania w wyznaczonym terminie przepada na rzecz innej osoby, która brała udział w konkursie.


20. Uczestnicy konkursu mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie, z zachowaniem zasady, że jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę tego samego typu. Informacja taka powinna zostać uwzględniona w zgłoszeniu konkursowym.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.


22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu..
 
 
Który język obcy chciałbyś doskonale znać?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 

 
 
 
© 2009-2014 www.eSpinacz.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zamieszczonych na stronie materiałów bez wiedzy i zgody redakcji - zabronione.
Pomoc przy aktualizacji serwisu - Coffeewebsite.pl